НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > е-Услуги

Електронни административни услуги, предоставяни от Община Каспичан

 

 

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕОДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН ЧРЕЗ ЕДИННИЯ МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПОДДЪРЖАН ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

2014 - Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/4a8f7fa5-0b7e-4cd4-8541-3acf75105287

1990 - Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа  

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/fbc44950-0d87-4d2d-97dd-f891a4cf8f87

1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/68a56b31-054d-49bf-b5b8-f1dee4b650ec

2001 -  Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/6eacf665-9ff2-4d4f-889e-4e56da376f49

2016 - Издаване на удостоверение за наследници

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/death-and-succession/13c2b6d0-26c7-41d2-aa93-845279bd9831

2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/878a7282-7f05-49b3-a6c8-7bfb67ea13f0

2018 - Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/332b2e5f-56d9-4dd8-9106-d4968016c0c9

2020 - Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/c3c5f3f1-3f78-40ba-afcf-b7dc7b1b5ca1

2027 - Издаване на скици за недвижими имоти

 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/45d64da6-e19a-44d9-be55-f12ad9ae26d8

2034  - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d38454f0-2208-4a5f-af51-f537089fba16

2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/fb04fcae-0d29-4879-9a7e-5db71ae03f30

2063 - Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/7e0afebc-b047-44c0-9266-90732bcb59b9

2069 - Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/transport-and-vehicles/acquisition-and-registration/d113ccdd-ea22-4527-b664-fc7de5fe8e51

2071 - Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/taxes/96766720-82cd-487c-a74c-aeee10af7408

2073 -  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/a5479a15-bdb6-4c32-931d-99a69e3d812e

2082 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/4d15d456-97f0-41dd-a4f3-3b3a6b35b08b

2083  - Издаване на виза за проектиране

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/8b59808a-acc3-457d-ae7f-1f72fc698b54

2084 - Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/construction/6687003d-b5fe-4e38-86e7-31e1d853cfd6

2085 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/06a35b77-4c0e-4bce-bf13-0dc1d82830af

2087 - Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/transport-and-vehicles/acquisition-and-registration/c6d74f56-dcea-4106-bce9-71673f677943

2108 - Издаване на удостоверение за правно ограничение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/ffc0bf2d-18dd-44ba-b0e2-9bec6b042172

2115 -  Одобряване изменението на кадастрален план

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/058919db-9245-47c9-bb8d-02e8056781fc

2119 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/6515c931-712b-4cb9-82d9-17366a8727e1

2124 -  Издаване на копие от подадена данъчна декларация

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/a2ea812e-b20f-435f-97f6-23b940a662ea

2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/70eb9c44-07c0-4947-a252-e0fc495b6cc5

2130  - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9670f67c-fea2-4e77-aa68-6a9bccd78ec9

2131 - Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d4cdf5a9-46f6-445c-944b-c0bd7f6da467

1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/74474fb4-fcee-4b75-b6d2-562ba7bb8f92

2000 - Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/fedf1bf9-3c80-40f0-b2dc-6c42d1174788

2036 - Издаване на удостоверение за съпруг./а и родствени връзки

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/1f44665c-da5b-41c1-98d9-a32148fe2025

2056  - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/d904cd3e-545f-46ec-a406-01540196d122

2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/ff0ef502-9a16-465d-a466-72a22e46e605

2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/5a2cc136-1aae-4067-958b-f0fed71f3fb8

2075 -  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/32dc2ae5-2b11-40d6-8527-ffd9ef4a6f45

2092  - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/25922de8-43ae-445d-b68c-1b035a75bec4

2104 -  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/82477674-1fae-44c2-9bb7-062b1d3853dc

2109  - Издаване на удостоверение за семейно положение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/d943ac2f-c4ef-4944-a908-5065f89ca4b8

2132 - Промяна в актовете за гражданско състояние

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/564196e7-d779-4898-ad3f-c68dcb0aef60

2391  - Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство(учредено по реда на чл.155 от СК и по право -по чл.173 от СК

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/birth-and-adoption/ea768344-3970-4c92-a5d8-6dacad02a110

2138 - Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d75c86b6-42a7-4c22-8fc9-9fcc186cde1a

2008 - Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d75c86b6-42a7-4c22-8fc9-9fcc186cde1a

2066 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-herbs/4aa8bb22-07d5-4958-9f8a-153242defea3

2078 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/dcd08b70-6496-487d-a09b-a3a7fec2c404

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/dcd08b70-6496-487d-a09b-a3a7fec2c404

2029 Регистрация на  пчелни семейства

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-bees/e79a44f5-8106-40cb-b4ed-2773e73d2956

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/f4be6b86-3947-4ec0-adfd-999f548e6137

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/606c72c1-fcec-4110-b5f8-abdd8a05540c

2123  Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/7d54b889-9e85-4443-a420-da1812332447

2093 - Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/domestic-and-construction-waste/ad4f9b31-938a-4b55-9c9d-e47993e41ea6

2048  - Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/0fea5b5c-21bd-4e55-a660-72da76ae8c84

2517 - Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/c03d9a9a-7b87-4254-b751-4ca95a24523f

9401 -  Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/b6de4162-731d-4035-b0d0-b4732667e966

9402 - Данъчна декларация по чл.54 ,ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/ed523e0c-379b-4d67-9aaf-f90e5705315e

9403 - Данъчна декларация по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/613ed816-ada9-4c51-8f0c-b837b5533541

9404 -  Данъчна декларация по чл.54 ,ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/2af24a39-2a0e-4cf0-a941-02c4a311ed2d

9405 -  Данъчна декларация по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/56d688cc-4b73-42bd-9b24-59e452c1ea1d

9406 -  Данъчна декларация по чл.14 ,ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/7bed1d01-659f-47c2-aa76-d39bddbb97e8

9407 -  Данъчна декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d03b5b30-70ff-49ec-b311-cd8d99ac26bb

9408 - Данъчна декларация по чл.49 , ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/8cdb19b9-e709-4538-b778-5c7df1e283c2

9409 -  Данъчна декларация по чл.32 ,ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/dae8d379-bd04-4d01-8bf1-e62d2b0c1e79

9410 - Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/489b4b40-ef09-414c-951a-e74372798937

9411 -  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/fc7e74a0-a218-4796-8b62-ff4d8dc149d8

9412 -  Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/980b2e0a-966d-492a-8cfa-9acaf535e3dc

9413 - Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173 ,във връзка с чл.171 от ДОПК

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/607941fc-aa6a-4323-a2dd-42cd1c0321f1

9414 -  Декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/849e83ca-fe50-4035-ab59-9fc5e4ecefdb

9415 - Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък -https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/e94cc917-58ca-41a8-93cc-f4b4838ad02d

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

910007 - Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА