НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ > Устройство на територията

1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

1991 Издаване на удостоверения

1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

2043 Издаване на заповед

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение.doc

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2082 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на скица -виза за проучване и проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3

2096 Освидетелстване на сгради

2097 Проверка за спазване

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2115 Попълване поправка на кадастрален план

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве

5004 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

5018 Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно детско и учебно заведение

5021 Повторно разглежданена документация за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение

5025 Оценка на съответствиено на проектите със съществените изисквания към строежите

5028 Заявление за издаване на документи по ЗУТ и подзаконовите му актове

5029 Издаване на удостоверение за издаване на удостоверение и заверени копия от досието на отчужден имот

5031 Разглеждане и съгласуване на проекти за организация на движението

5039 Уведомление за заверена заповедна книга на строеж

5130 Жалба по междусъседски спорове

5133 Заверка на данъчна декларация

5035 Уведомление за заверена заповедна книга на строеж

5037 Заявление за проверка при незаконно строителство

5038 Повторно разглеждане на инвестиционен проект след отказ за съгласуване и одобряване

Декларация граница - образец 

 

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА