НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДИМИНСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Вид административна услуга

Цени в лв.

Експресна

Основна

По параметри

1

Въвеждане в експлоатация на строежи IV и V категория

 

2.00

 2.00 лв. кв.м. ,но не повече от 1000 лв

2

Възстановяване промяна на име

 

 

 

3

Допускане за изработване на ПУП

 

30.00

 

4

Заверка на документи  за гражданско състояние за чужбина

 

15.00

 

5

Заверка на молба - декларация за обстоятелствена проверка

 

30.00

 

6

Заверка на хотелски регистър

 

 

 

7

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация

 

3.00

от тях  - 3.00 лв. на страница  и по 1.50 лв. за всяка следваща

8

Издаване заверен препис от копие на ЛРК

 

3.00

 

9

Издаване карта за безплатно паркиране на МПС / за хора с увреждания/

 

 

 

10

Издаване на разрешение за строеж на кв.м. застроена площ

 

0.20

 0.20 лв. на кв.м. , но не по - малко от 50,00 лв.

11

Издаване на разрешително за строеж за основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради

 

0.10

0.10 лв. , но не по- малко от 30.00 лв.

12

Издаване на скица на недвижим имот

 

12.00

до 5дка - 12.00, от 5дка до 10 дка  - 25.00лв, над 10 дка  - 40.00 лв.  - до 3 дни се удвоява , а за експресна се утроява

13

Издаване на скица-виза

 

30.00

до 5 дка-30.00 лв  от 5дка до 10 дка - 35 дка , над 40 дка  - 50 .00 лв

14

Издаване на удостоверения за административен адрес

 

10.00

 

15

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства  ТСУ

 

10.00

 

16

категоризация на заведение за хранене

 

 

 

17

категоризация на средство за подслон

 

 

 

18

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

 

 

19

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти

 

0.80

0,80 лв. на кв. м., но не повече от 800.00лв.

20

Одобряване на екзекутивна документация

 

0.10

0.10 лв. кв.м. , но не по- малко от 10,00 лв.

21

Предоставяне достъп до обществена информация

 

 

 

22

Предоставяне на данни по гражданска регистрация  на държавни органи и институции

 

 

 

23

Презаверка на скица

 

5.00

 

24

Препис от акт за смърт  - дубликат

8.00

5.00

 

25

Препис от акт за смърт – /за първи път/

 

 

 

26

Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки

 

 

 

27

Регистрация на куче

 

10.00

 

29

Регистрация на ППС с животинска тяга

 

12.00

 

30

Регистрация на пчели

 

5.00

 

31

Регистрация на технически паспорт

 

5.00

 

32

Рентно плащане

 

 

 

33

Справки по искане на съдебни изпълнители

 

 

 

34

Съгласуване на становища по чл. 147 от ЗУТ за обекти IV категория

 

10.00

 

35

Съставяне Актове на български граждани от чужбина

 

 

 

36

Удостоверение  Акт за раждане – дубликат

8.00

5.00

 

37

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

5.00

 

38

Удостоверение за идентичност на имена на лице с различни имена

3.00

2.00

 

39

Удостоверение за идентичност на УПИ

 

10.00

 

40

Удостоверение за наследници

8.00

5.00

 

41

Удостоверение за настоящ адрес

 

3.00

 

42

Удостоверение за обстоятелствена проверка

 

30.00

 

43

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно , детско и учебно заведение

 

20.00

 

44

Удостоверение за ползване строежите по предназначение

 

10.00

 

45

Удостоверение за попечителство   

 

 

 

46

Удостоверение за постоянен адрес

 

3.00

 

47

Удостоверение за правно ограничение

 

5.00

 

48

Удостоверение за приемно семейство

 

5.00

 

49

Удостоверение за промени в настоящ адрес

 

3.00

 

50

Удостоверение за промени в постоянен адрес

 

3.00

 

51

Удостоверение за промяна в ЛРК

 

3.00

 

52

Удостоверение за реално обособени части на сгради / чл. 202 от ЗУТ/

 

50.00

 

53

удостоверение за реално обособени части на сгради чл. 202 от ЗУТ

 

50.00

 

54

Удостоверение за реституционни претенции

15.00

10.00

 

55

Удостоверение за родените от майката деца

8.00

5.00

 

56

Удостоверение за семейно положение

5.00

3.00

 

57

Удостоверение за семейно положение , съпруг/а и деца

5.00

3.00

 

58

Удостоверение за сключване  на брак от български гражданин в чужбина

 

8.00

 

59

Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

8.00

5.00

 

60

Удостоверение за сключен граждански брак/за първи път/

 

 

 

61

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 

8.00

 

62

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

8.00

5.00

 

63

Удостоверение за търпимост

 

50.00

 

64

Удостоверения УП - 2

 

5.00

 

65

Удостоверения УП - 3

 

5.00

 

 

 

 

Можете да свалите документа с цените на административните услуги тук

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА