НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административните услуги, които община Каспичан извършва, се предоставят от Център за административно обслужване.

Център за административно обслужване

Адрес: Община Каспичан, гр. Каспичан, п.к. 9930, ул. "Мадарски конник" 91

Е-адрес: http://www.kaspichan.org

имейл: auslugi@kaspichan.org

телефон: 05351 / 74-28

факс: 05351 / 74-70

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване

 

Начини на заявяване на услугите:               

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс: 05351/ 74 70;
 • по електронен път 

 

Начини на получаване на издадените индивидуални административни актове:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

>  като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

>  като вътрешна куриерска пратка;

>  като международна препоръчана пощенска пратка;

 

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

Начин на плащане:                                     

 • На гише „Каса” в Център за административно обслужване;
 • По банкова сметка:

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG86FINV91508416831071

БАНКА: „Първа инвестиционна банка“ АД

 

 • С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Център за административно обслужване.
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА