НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Социални дейности

Дневен център за възрастни хора с увреждания функционира от 01.03.2009 г. и предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, организация на свободното време на хората с увреждания. Основен приоритет в дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ е предоставяне на качествени и разнообразни социални услуги и подкрепа за всички лица в неравностойно социално положение. Успешната интеграция на хората с увреждания, преодоляване на социалната изолация и повишаване качеството на живот на лицата и техните семейства е основна и водеща цел, към която е насочена работата в ДЦВХУ тя гарантира правата на хората с увреждания и насърчава за устойчиво социално включване в обществения живот. ДЦВХУ обслужва потребители от седем населени места и предоставя социалната услуга на територията на три общини - Каспичан, Шумен, Нови пазар. За целта разполага със специализиран транспорт позволяващ извозване на потребителите на услугата от населените места до Дневния център. За задоволяване потребностите на големият брой нуждаещи се лица значително надхвърлящи утвърдения капацитет от 30 лица с увреждания центъра разполага с материална база от 306 м2 разширена, чрез изграждане на дървена сглобяема къща с още 50 м2. Социалната услуга се предоставя от квалифициран персонал включващ: директор, рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевти, социални работници и други. Персонала е назначен в съответствие с методиката за предоставяне на ДЦВХУ и е съобразен с нуждите на хората с увреждания ползващи социалната услуга. Работи се по предварително утвърдени програми съобразени с потребностите, здравословното състояние и желанието на всяко едно лице с увреждане. Залата за физиотерапия е оборудвана с апаратура включваща: шведска стена; комбинират апарат за електротерапия и вакуум терапия; ултразвуков апарат; апарат за магнитотерапия; апарат за миостимулация на апотрофични мускули; лампа „Солукс”; апарат за йонофореза; електрическа бягаща пътека; велоергометър и механичен уред за раздвижване на раменна става. Богатото разнообразие на физиотерапевтично оборудване предразполага към обхващане на по-широк кръг заболявания и получаване на ефективно и качествено обслужване на потребителите на услугата с отчитане на положителни резултати. Провежда се и лечебна гимнастика включва специално подбрани и целенасочени упражнения за корегиране на стойката, подобряване силата, еластичността и издръжливостта на мускулатурата на тялото, дихателни упражнения, в съчетание с движение на крайниците. Различни позиции и пози за изтегляне и подобряване подвижността на гръбначния стълб. Рехабилитационните процедури се провеждат от рехабилитатор с 40 годишен професионален опит в сферата. За доброто здраве на потребителите на социалната услуга грижи полага медицинска сестра, която следи общото здравословно състояние на лицата, следи приема на терапия предписана от лекарите специалисти, замерва кръвно налягане и кръвна захар, извършва манипулации оказва помощ при нужда, провежда беседи от здравен характер насочени към превенция и лечение на заболяванията. Основна цел на трудотерапията провеждана в ДЦВХУ е общуването чрез изкуство или хоби. Чрез използване на различни дейности от приложно-художествен характер – моделиране, бродерия и други, да се стимулира нервно-психичния тонус, да се създадат приятни емоции, да се отвлече вниманието на лицето от болестните усещания и размисли, да се запълни смислено времето му. Трудотерапевтичните дейности включват: група за фолклорно творчество, театрална група, група за спортни изяви, кръжок по готварство и цветарство, кръжок по ръчно плетиво, работа с природни и изкуствени материали, обучение в компютърни умения, като освен груповата работа се работи и индивидуално с потребители на услугата. Социалната рехабилитация в центъра е насочена към преодоляване на социалната изолация и придобиване на социални умения за самостоятелен живот и справяне с всекидневни проблеми. Целта е да се подобри общуването и улесни бъдещата социализация и интегриране в обществото на хората с увреждания. Провеждат се индивидуални консултации с потребителите изпаднали в риск и се предприемат действия за тяхната ресоциализация. Подпомагат се потребителите при обслужването им в социални служби и институции. Провеждат се беседи с научен, исторически и опознавателен характер с цел възстановяване и обогатяване на придобитите знания. В свободното време на потребителите се организират занимателни и развлекателни игри.

Ръководител: Цонка Иванова С.Кюлевча, общ.Каспичан Ул.”Дружба” № 5 Тел.05351 / 74-77 GSM 0885 585 442; e-mail: dcvhu@avb.bg

Можете да изтелите брошурата от тук

   
   

ЦНСТДБУ „Слънце” е услуга, която осигурява приятелско място за живеене на деца от 3 до 12 годишна възраст, разделени от своите родители. Тя предоставя временна грижа в уютна среда близа до семейната. Децата посещават детска градина и училище, всекидневно подготвят домашните си, имат задължения вкъщи, хранят се и играят заедно, имат съседи и приятели, както във всяко семейство. Услуги: - Всяко дете получава услуги според неговите потребности, целящи да дадат тласък на потенциала му; - Насърчават се нестандартните умения, обсъждат се интересни теми и ги включваме към различни нужди на детето – физически, социални, интелектуални, естетически и културни; - Грижа за здравето, създаване и затвърждаване на санитарно-хигиенни навици. - Развиване и усъвършенстване на умението за самостоятелно пазаруване, бюджетиране и приготвяне на ястия; - Осигуряване на безопасна и стимулираща среда за развитие, осмисляне на свободното време, психологична подкрепа; - Стремеж да се увеличи информираността на детето, да се разбере, да се развие и насърчи таланта и уменията му; - Арт занимания; - Лятна академия; - Кулинарни вечери; - Спорт; - Грижа за цветятя; Каузи: - Да се създаде безопасна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето; - Децата отглеждани и възпитавани в атмосферата на домашен уют да имат възможност да разгърнат потенциала си и осъзнаят своята уникалност - Да се даде възможност на децата да имат модели на поведение, достойни за подражание; Удобства: Уникална материална база, отговаряща на възрастта и нуждите на децата: - уютни детски спални; - зали за игри; - съвременно оборудване; - приказна Арт къща; - физкултурен салон; - озеленен двор; - зимна градина;

Ръководител: Виолета Иванова Гр.Каспичан Ул.”Димитър Благоев” № 51 Тел. 053 890064; GSM 0895 70 60 40; 0897 96 66 58; e-mail: cnstksp@avb.bg

Можете да изтелите брошурата от тук

   
   
Информация за услугата Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ предоставя на потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. В ЦСРИ се предоставят дългосрочни и краткосрочни социални услуги съобразно утвърдено методическо ръководство. ЦСРИ гр.Каспичан е разкрит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, Договор:BG051PO001-5.2.13-0025-C0001.След приключване дейностите по проекта съгласно Заповед №РД 01-739/09.06.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социална подпомагане считано от 01.11.2014г. услугата функционира като делегирана държавна дейност с капацитет 30 места.Център за социална рехабилитация и интеграция е със седалище гр. Каспичан и адрес на управление гр. Каспичан ул. „Тодор Петков“ №2. Целеви групи.

Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:
 • деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
 • деца и лица с различни форми на зависимост;
 • деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • други. Дейности

  Медицинска рехабилитация : Физиотерапия – физикалната терапия се извършва на база на апаратурата, с която разполага ЦСРИ:радар, солукс, кварцова лампа, галваностат, тонус 2, интерференц, ултразвук, магнит Н80, миостимулатор.Всички процедури се извършват съобразно назначенията на лекари – специалисти. Лечебна физкултура - измерване обема на движение на ставите, тестване на възможностите за самообслужване, двигателни умения и масаж, пасивно раздвижване, активни упражнения, упражнения с и на уреди, за коригиране на стойката, подобряване силата и еластичността на мускулатурата на тялото, дихателни упражнения. Работи се по индивидуални програми с оглед нивото на увреждания. Работа с членове от семейството на потребителя — консултация и изработване на домашни програми за затвърждаване на постигнатото в ЦСРИ.Кабинетът по лечебна физкултура разполага с: уред за раздвижване на раменна става, шведска стена, велоергометър, масажна кушетка,приспособления за суспенсионна терапия и политерапия, тренировачни уреди и приспособления—тояшки, топки, стълбичка, бухалки (уреди за трениране на фини движения и раздвижване на стави), уреди за масаж. Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити, терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев), развитие на обща и фина моторика, развитие на артикулационния праксис, цветови гнозис и пространствена ориентация. Сензорна стимулация, обогатяване на лексиката, корекция на четене и писане.

  Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми, изготвяне на лично дело на потребителя с първоначална оценка , социална оценка, индивидуален план за грижи, социален доклад, текуща оценка с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Трудотерапия: за формиране на битови и трудови навици. Индивидуална, групова и занимателна трудотерапия. Подобряване на фината моторика и логическото мислене. Развитие на творческите заложби. Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността. Развитие на познавателните процеси и моделиране на поведението. Специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и др. Работа със семейството. Индивидуална и групова работа във връзка с повишаване на самооценката, стимулиране на желание и мотивиране за социализация. ЦСРИ се помещава на първия етаж от сградата на бившата Поликлиника и разполага със следните помещения: •дневна за потребителите на услугата с обособени кътове за групови занимания;
 • зала за медицинска рехабилитация снабдена с оборудване за провеждане на оптимален рехабилитационен процес;
 • кабинети за ръководител, социален работник и идивидуална работа на отделните специалисти;
 • санитарни помещения.

  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА Всяко лице, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИ, подава до директора на ДСП по настоящ адрес следните документи:
 • молба по образец за ползване на социална услуга;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/;
 • копие на личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/;
 • документ за самоличност /за справка/. При необходимост доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи. 

  Ръководител: Велислава Тодорова Гр.Каспичан Ул.”Тодор Петков” № 2 Тел.05351 / 74-01 GSM 0882 599 026; e-mail: csri@avb.bg

 • Можете да изтелите брошурата от тук
     
     

  Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА