НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ПОЛИТИКИ

ПОЛИТИКИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН


План за интегрирано развитие на Община Каспичан периода 2021-2027 г.

Политика по качеството на Община Каспичан

Политика за защита на личните данни в Община Каспичан

Общински план за развитие на Община Каспичан 2014 - 2020 г.

Концепция за пространствено развитие на община Каспичан 2014-2020 г.

Стратегия за развитие на туризма в община Каспичан 2014-2020 г.

Общински план за интегриране на ромите 2014 - 2020 г.

Програма на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Каспичан 2020-2021 г.

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за развитие на туризма на Община Каспичан

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на община Каспичан 

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по опазване на околната среда на община Каспичан

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на социалната политика на община Каспичан 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на община Каспичан за периода 2019 – 2023 г.

Програма за управление и разпореждане с общински имоти - собственос на Община Каспичан през 2020 г.

План за действие на общинските концесии на община Каспичан 2018-2020 г.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


Стратегията за развитие на социалните услуги в община Каспичан 2016–2020 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Каспичан за 2020 г.

Общинската програма за закрила на детето 2019 г. 

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ


Общински план „Младежки дейности“ 2020 г.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА


Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каспичан 2020-2021 г.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитш на децата и учениците в Община Каспичан

Годишна програма за развитие на читалищната дейност на териториията на Община Каспичан за 2020 г.

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каспичан за 2020г.


ОКОЛНА СРЕДА


Програмата за опазване на околната среда на Община Каспичан за периода 2020-2025 г.

Актуализирана Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода 2016-2020 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2023 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2030 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Каспичан 2020 - 2025 г.

 

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА


План за защита при бедствия

Общински план за противодействие при тероризъм

План за взаимодействие между РСПБЗН - Нови пазар и доброволно формирование Община Каспичан

Програма на Община Каспичан за намаляване на риска от бедствия 2017 - 2020 г.АРХИВ


Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Каспичан 2007-2013 г.

Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Каспичан 2014-2017 год.

Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Каспичан 2014-2020 год.

Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан 2014 - 2020 г.

Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан 2014 - 2020 г.

Програма за опазване на околната среда на територията на Община Каспичан за периода 2009 г. - 2014 г.

Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан 2009 - 2013 г.

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА