НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Предложение с ВОС № 56/23.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Приемане на бюджета  на Община Каспичан за 2020г.

Предложение с ВОС № 40/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на Програма за управление на Кмета на общината за мандат 2019 – 2023г.

Предложение с ВОС № 44/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Каспичан за периода  2019 – 2023 г.

Предложение с ВОС № 22/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каспичан за периода 2020 – 2025 г.

Програма за опазване на околната среда 2020-2025г.

Предложение с ВОС № 20/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023г.

Предложение с ВОС № 33/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно отчет за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Каспичан през 2019г.

Предложение с ВОС № 19/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Актуализиране състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Каспичан

Предложение с ВОС № 34/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Приемане на Програма на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата 2020 – 2021г.

Докладна записка с ВОС № 17/17.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на  Общински съвет Каспичан, относно Отчет за  дейността на Общински съвет и неговите комисии  за периода 01.07.2019 – 31.12.2019г.

Предложение с ВОС № 43/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Каспичан за периода 01.07.2019 – 31.12.2019г.

Предложение с ВОС № 18/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Отчет за получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции    в общинска администрация Каспичан за периода 01.07.2019 – 31.12.2019г.

Предложение с ВОС № 26/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2019г.

Предложение с ВОС № 27/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно отчет за състоянието, управлението и разпореждането  с общинската собственост на община Каспичан за 2019 година.

Предложение с ВОС № 41/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно отчет за дейността на МКБППМН за календарната  2019г.

Предложение с ВОС № 45/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на План за младежта за 2020г.

Предложение с ВОС № 42/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на община Каспичан за ІV –тото тримесечие на 2019г.

Докладна записка с ВОС № 38/20.01.2020г. от Николай Николов – Председател на  Временна комисия, относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докладна записка с ВОС № 35/20.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на  Общински съвет Каспичан, относно избиране на Временна комисия за изготвяне на проект  на Наредба за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество

Докладна записка с ВОС № 36/20.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на  Общински съвет Каспичан, относно избиране на Временна комисия за изготвяне на проект  на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Каспичан

Докладна записка с ВОС № 47/20.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на  Общински съвет Каспичан, относно избиране на Временна комисия за изготвяне на проект  на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти в Община Каспичан

Докладна записка с ВОС № 39/20.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на  Общински съвет Каспичан Откриване на процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Нови пазар и създаване на временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Нови пазар

Докладна записка от Ралица Тодорова – Председател на  Общински съвет относно обсъждане и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Каспичан

Докладна записка от Ралица Тодорова – Председател на  Общински съвет относно обсъждане и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

23. Текущи докладни

23.1.Предложение с ВОС № 3/03.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно разрешаване изработване на ПУП – План за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПУП – Парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, за имот с идентификатор 36590.104.3, м. „Под селото“ по кадастралната карта на с.Каспичан, общ.Каспичан

23.2. Предложение с ВОС № 11/13.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно разрешаване изработване на ПУП – План за застрояване по чл. 110,  ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Специализирана план – схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, за територията на свлачище на участък от улица Панайот Волов, вписано в регистъра под № SHU 19.41109-01, в с.Кюлевча, общ. Каспичан

23.3. Предложение с ВОС № 25/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост

23.4. Предложение с ВОС № 24/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно учредяване право на строеж

23.5. Предложение с ВОС № 28/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земя на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

23.6. Предложение с ВОС № 29/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земя на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

23.7. Предложение с ВОС № 30/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земя на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

23.8. Предложение с ВОС № 31/17.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земя на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

23.9. Предложение с ВОС № 46/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ООД, насрочено на 13.02.2020г.

23.10. Предложение с ВОС № 48/20.01.2020г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

23.11. Докладна записка с ВОС № 13/16.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна помощ на Недко Жечев

23.12. Докладна записка с ВОС № 14/16.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна помощ на Ферад Ферадов

23.13. Докладна записка с ВОС № 15/16.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна помощ на Ангел Митов

23.14. Докладна записка с ВОС № 16/16.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна помощ на Андрей Иванов

23.15. Докладна записка с ВОС № 50/21.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна помощ на Джошкун Джелил

23.16. Докладна записка с ВОС № 51/21.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна помощ на Марин Атанасов

23.17. Докладна записка с ВОС № 52/21.01.2020г. от Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна помощ на Севда Мюзекяр

24. Питания, становища, предложения;

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА